A Nagyatádi Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákban 2018/2019. tanévre az első évfolyamosok beíratásának ideje:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 – 18.00
2018. április 13. (péntek) 8.00 – 17.00

A 2018. évben tankötelessé vált gyermekét a szülő, gondviselő a fenti időpontban köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes, vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány,
  • a szülő, gondviselő személyi azonosítására szolgáló hatósági igazolvány,
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás (óvodai vélemény, vagy iskolaérettségről szóló szakértői vélemény, sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye)

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé.

A 2018. évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szakértői bizottság véleményében, vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig kell beíratni a kijelölt iskolába.

Az iskola igazgatója a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a szülővel, a tanuló felvételének elutasításáról határozat formájában dönt.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles korú tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermeket a döntés jogerőre emelkedést követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az iskola igazgatójának döntése ellen a szülő érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül.

A tanköteles korba lépő gyermek tankötelezettségének külföldön történő megkezdését a szülő köteles bejelenteni a lakóhely szerinti járási hivatalnak, vagy ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.